Usługi

Oferujemy kompleksowe usługi dla podmiotów gospodarczych w zakresie rachunkowości, księgowości oraz administrowania kadrami i płacami. Obsługujemy spółki prawa handlowego, spółki cywilne, jednoosobowe działalności gospodarcze, a także stowarzyszenia, fundacje oraz spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe. Reprezentujemy Klientów przed urzędami.

Podatki

Przygotowujemy i wysyłamy JPK. Sporządzamy deklaracje podatkowe (VAT, VAT UE, CIT, PIT, od nieruchomości itd., rozliczenia WNT, WDT, Import, Export). Oferujemy pomoc w wyborze metody opodatkowania. Prowadzimy ewidencje podatkowe.

Księgowość & Rachunkowość

Prowadzimy księgi rachunkowe (handlowe), książki przychodów i rozchodów, ryczałtu ewidencjonowanego, ewidencje środków trwałych i wyposażenia. Sporządzamy sprawozdania finansowe, bilans, rachunek zysków i strat, rachunek przepływów pieniężnych i zestawienia zmian w kapitale własnym. Obsługujemy portal sprawozdawczy GUS. Sporządzamy sprawozdania do NFZ i NBP. Wyprowadzamy zaległości.

Kadry & Płace

Sporządzamy listy wynagrodzeń, umowy i rozliczania, deklaracje podatku PIT-4, PIT-11, PIT-4R i inne. Obsługujemy elektroniczny portal ZUS PŁATNIK (DRA, RCA, RMUA i inne). Przygotowujemy niezbędne dokumenty związane z zarządzaniem zasobami ludzkimi. Opracowujemy regulaminy pracy, plany wynagrodzenia, a także ZFŚS. Wykonujemy, wysyłamy oraz korygujemy rozliczenia w ZUS i PFRON.

Inwentaryzacje

Przeprowadzamy audyt kontrolny stanu majątku, spis z natury, inwentaryzacja środków trwałych, wyposażenia i WNIP, towarów. Prowadzimy i uaktualniamy inwentarz. Uzgadniamy stany ewidencyjne majątku z zapisami księgowymi. Przeprowadzamy likwidacje od A do Z wraz z wyceną i protokołami.

Analiza danych Twojej firmy

Sporządzamy raporty menadżerskie, prognozy oraz analizy finansowe. Nasze analizy pomogą optymalizować koszty działalności, skontrolować realizację polityki finansowo-rachunkowej, ocenić sytuację finansową i ekonomiczną, a także informować o ewentualnych zagrożeniach rzutujących na płynność finansową firmy.

Jak działamy?

W imieniu naszych klientów przesyłamy drogą elektroniczną deklaracje podatkowe, ZUS, PFRON oraz uzyskujemy prezentaty na dokumentach urzędowych. Przygotowujemy indywidualnie dopasowane procedury, instrukcje, np. politykę rachunkowości i plan kont. Zapewniamy bieżące doradztwo finansowe i ekonomiczne dla każdego Klienta.

Cennik

Wynagrodzenie za obsługę księgową jest uzależnione od ilości dokumentów wymagających naszej pracy, struktury zatrudnienia, rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej oraz zakresu prac dodatkowych. Jesteśmy elastyczni. Dostosowujemy się do indywidualnych wymagań i potrzeb Klienta. Poniżej prezentujemy ceny netto standardowych usług rachunkowo-księgowych.