Kadry & Płace

Jednym ze znaczących kosztów ponoszonych przez Pracodawców jest m.in. wynagrodzenia pracowników, koszt ogólny procesu zatrudniania, a także obsługa administracyjno-finansowa w momencie występowania dużej fluktuacji kadr.

Obsługa kadr i płac siłami outsourcingu przede wszystkim optymalizuje koszty oraz zapewnia profesjonale wykonywanie usług na czas i bez dodatkowych nerwów.

Prowadzimy pełną obsługę kadrowo-płacową, zgodnie zobowiązującymi przepisami prawa pracy i

ubezpieczeń społecznych, prawa podatkowego oraz szczególnymi wymaganiami klientów, a w tym:

sporządzamy dokumentacją kadrową: umowy o pracę/współpracę, umowy zlecenia i umowy o dzieło , aneksy, świadectwa pracy

przygotowujemy i przesyłamy do ZUS deklaracje zgłoszenia i wyrejestrowania pracownika/zleceniobiorcy

prowadzimy teczki osobowe zatrudnionych i monitoring niezbędnych badań okresowych lekarskich i szkoleń bhp

prowadzimy kartoteki osobowe czasu pracy z naniesieniem urlopów, zwolnień lekarskich, nadgodzin, innych dni wolnych

wystawiamy zaświadczenia dla pracowników o zatrudnieniu i wysokości zatrudnienia

naliczamy wynagrodzenie chorobowe i zasiłki chorobowe

naliczamy składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne

przygotowanie i wysyłka do ZUS deklaracji rozliczeniowych

naliczanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych

przygotowanie dokumentów rozliczeniowych z Urzędem Skarbowym – PIT-11b, PIT-40, PIT-4r

sporządzamy listy płac

przygotowujemy przelewy wynagrodzeń na rachunki bankowe pracowników

sporządzamy dedykowane analizy i raporty.

Oferujemy również obsługę w języku angielskim.